Uitnodiging jaarvergadering 2016

Uitnodiging jaarvergadering 2016

Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2016

 

Datum:                       13 mei 2016

Aanvang:                    20:00 uur

Locatie:                       Maaspaviljoen

 

Agenda:

 

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2015
  4. Jaarverslag 2015
  5. Financieel jaarverslag 2015
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2016
  8. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Henny Janssen

Het bestuur stelt Hylke Jeucken kandidaat als bestuurslid.

 

Geïnteresseerde(n) kunnen zich voor meer informatie of kandidaatstelling melden bij Hans Pijpers.

9.Wat verder ter tafel komt

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Leave a comment

Your email address will not be published.

**