Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018
Uitnodiging Jaarvergadering Fanfare St. Nicolaas 2018
 
Datum:                        20 april  2018
Aanvang:                    20:00 uur
Locatie:                       Het Brouwershuis, de Binnenplaats
 
Agenda:
 
  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2017
  4. Jaarverslag 2017
  5. Financieel jaarverslag 2017
  6. Verslag controle kascommissie (waarna af- en aantreden van oud en nieuw lid kascommissie)
  7. Vaststellen contributie 2018
  8. Bestuursverkiezing
 
Aftredend en herkiesbaar: - Jos Vousten
                                                 - Marlon Ermers-Bovee
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Leave a comment

Your email address will not be published.

**