De Opleiding

Reglement

voor leerlingen van

de Stichting Hafabra

Broekhuizen

en

Broekhuizenvorst

 

Beste ouders en leerlingen,

Met het navolgende reglement brengen wij u op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting Hafabra Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

In deze handleiding wordt ook de opbouw van de opleiding besproken, zodat u meteen kunt zien waar de leerling mee bezig is en waar hij/zij naar toe kan werken.

Een en ander is onder voorbehoud van wijzigingen, die mogelijkerwijs landelijk opgelegd worden of die intern noodzakelijk/wenselijk zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen houden wij ons altijd aanbevolen.

Het bestuur.

 

Inhoud                                                                               

1. Doel                                                                                        

1a. VIO                                                                                   

2. Opleiding  

2.1   Opleiding voor een blaasinstrument                       

2.2   Opleiding voor het slagwerk                                   

3. Jeugdfanfare                                                                  

4. Solistenconcours                                                            

5. Kosten                                                                             

6. Docenten                                                                        

7. Contactpersonen                                                          

8.   Instrumenten en onderhoud                                    

 

1      Doel

Het doel van de opleiding is de leerlingen een zodanige theoretische en praktische muziekopleiding te geven dat zij deel uit gaan maken van Fanfare St. Nicolaas te Broekhuizen of van Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen.

De opleiding staat onder toezicht van de stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst (CKA) en de Commissie Educatie Amateurkunst (CEA).

Vanaf de start van de opleiding is de leerling lid van de desbetreffende vereniging.

 

1a    VIO

Momenteel kunnen de kinderen vanaf groep 3 zich opgeven voor het Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs. Dit is blokfluitles, waarbij een aantal factoren van de fanfare en muziek in het algemeen, nader belicht worden. Hierna kan gekozen worden voor de echte muziekopleiding van Hafabra.

 

2      Opleiding

Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich opgeven voor de muziekopleiding. Er wordt dan een keuze gemaakt tussen de muziekopleiding op een blaasinstrument of slagwerk. Afhankelijk van de behoeftes van de fanfare krijgt de leerling een muziekinstrument, meestal is dit een bugel of trompet.

De lessen lopen gelijk met het schooljaar. Het theorie- examen is eens in de twee jaar, meestal gevolgd door het praktijk-examen  in januari of in juni.  

Vanwege het momenteel geringe aantal leerlingen worden zowel de theorie- als de praktijkexamens afgenomen in Arcen.

De hierna genoemde fases kunnen, afhankelijk van de vorderingen van de leerling, na overleg tussen leraar, ouders en bestuur aangepast worden.

 

2.1     Muziekopleiding voor een blaasinstrument.

1e FaseDe leerling krijgt, als hij met de opleiding begint, meteen een instrument. De muzieklessen worden individueel  gegeven. De lesduur bedraagt ongeveer 25 minuten per keer. In het laatste jaar worden er naast de praktijklessen ook nog theorielessen gegeven. De theorieopleiding bestaat uit ongeveer 6 lessen en wordt afgesloten met een theorie-examen. Deze fase duurt 3 jaar en wordt afgerond met het  praktijk-examen en het A-diploma.

Na 2 jaar opleiding met het muziekinstrument gaat de leerling deelnemen in jeugdorkest BMBM. Na 1 jaar jeugdorkest komt hij/zij, na overleg met de fanfare bij het “Grote orkest”. Dit kan net voor of na het praktijk-examen zijn, afhankelijk van de situatie van de groep.

2e Fase:  De tweede fase leidt op voor het B-diploma. Het muzikale niveau wordt uitgebreid. De lessen duren  weer 25 minuten. Ook in deze fase is er in het tweede jaar weer een theoretisch gedeelte  van ongeveer 6 lessen, gevolgd door het theorie-examen, waarna in december weer de afronding  door het praktijk-examen komt. Van de leden van de fanfare wordt verwacht dat zij minimaal over het B-diploma beschikken.

3e Fase:  De derde fase leidt op voor het C-diploma. Het zijn nu lessen van  30 minuten. Ook in deze fase is er weer een theoretisch gedeelte van ongeveer 6 lessen, gevolgd door het theorie-examen en als afsluiting volgt na 2 jaar les in december het praktijk-examen.

4e Fase:  De vierde fase leidt op voor het D-diploma. De lessen duren ook weer 30 minuten. In deze fase is weer een theoretisch gedeelte van ongeveer 6 lessen, gevolgd door een theorie-examen.  Na 2 jaar les komt de algehele afronding in december, het praktijkexamen, wat het D-diploma oplevert.

 

2.2       Muziekopleiding voor het slagwerk

De muziekopleiding voor slagwerk is gericht op de verenigingen.

1e FaseDe leerling begint met de opleiding voor kleine trom. Ook het noten lezen komt hier aan bod. Tijdens deze fase worden in de les ook andere instrumenten gebruikt, zoals: bongo’s, tamboerijn etc. Deze fase duurt 2 tot 3 jaar en wordt afgesloten met het A-examen. In het laatste jaar worden er naast de praktische lessen ook nog theorielessen gegeven. Dit zijn 6 lessen, gevolgd door een theorie-examen en in december afgerond met een praktijk-examen.

Na 2 jaar opleiding met een instrument gaat de leerling deelnemen in jeugdorkest BMBM.

2e FaseIn deze fase wordt het niveau van de kleine trom uitgebreid en komen weer andere instrumenten aan bod, zoals het klokkenspel, de xylofoon en eventueel het drumstel. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het B-examen. Van de leden van de fanfare wordt verwacht dat zij minimaal over het B-diploma beschikken.

3e FaseNaast de eerder genoemde instrumenten wordt nu nog de pauken gespeeld in de les. De kleine trom blijft echter de hoofdzaak. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het C-examen.

4e FaseDit is de afronding van de opleiding. Alle instrumenten kunnen op een goed niveau bespeeld worden. De kleine trom is echter nog steeds het hoofdinstrument. Deze fase duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het D-examen.

Is het noodzakelijk dat iemand eerder met bijvoorbeeld de pauken begint,   dan kan dat natuurlijk ook. De leerling doorloopt  dan dezelfde fases, echter de pauken zijn dan het hoofdinstrument. Ditzelfde kan ook  met als hoofdinstrument de xylofoon.

 

3      Jeugdorkest

Na ongeveer 2 jaar muziekles gehad te hebben gaan de leerlingen bij het jeugdorkest. Dit start meestal in het najaar.

Het jeugdorkest is een aparte vereniging. Er wordt muziek gemaakt door leerlingen uit een viertal dorpen:  Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo en heet BMBM.

De leeftijd van de kinderen varieert van ongeveer 12 tot 20 jaar met als versterking een aantal oudere leden voor de ‘zwaardere’ instrumenten en voor het geven van leiding en het houden van toezicht.

Er is 1 keer per week repetitie en wel op zaterdag van 18.00 tot 19.30 uur. De locatie waar de repetitie gegeven wordt wisselt van week tot week tussen de dorpen die deel uitmaken van het jeugdorkest.

Het deelnemen aan de Jeugdfanfare is een onlosmakelijk onderdeel van de opleiding waar de leerlingen oefenen in het samenspel op een iets lager niveau dan dat van het Fanfare-orkest.

Men streeft ernaar om in elk van de vier dorpen een of zelfs meer concerten te geven en wanneer dit te regelen is wordt er zelfs op concours gegaan, waarbij de groep door een jury  wordt beoordeeld.

Jaarlijks wordt een concertreis naar Luxemburg gemaakt, waar de leden steeds met verlangen naar uitzien.  Dit is dan tevens de afronding van het seizoen.

Deze reis is meestal in het begin van de zomervakantie.

 

4      Solistenconcours

Jaarlijks wordt er in het voorjaar een solistenconcours georganiseerd door en voor muziekverenigingen van onze gemeente.

Nagenoeg alle verenigingen uit onze gemeente doen hier aan mee.

We verwachten van onze leerlingen dat ze deelnemen aan dit solistenconcours. 

Er wordt gespeeld in diverse afdelingen. De solisten worden door een deskundige jury beoordeeld op o.a. muzikale uitvoering, dynamiek, techniek, ritmiek en zuiverheid.

Deelname aan dit solistenconcours is een leerzaam onderdeel van de opleiding.

 

5      Kosten

De muzieklessen worden meestal individueel gegeven. Het muziekinstrument en de lessenaar worden door de fanfare aan de leerling ter beschikking gesteld. Het lesmateriaal is ook in de prijs  inbegrepen.

U kunt zich dan ook voorstellen dat de kosten voor de muziekopleiding erg hoog zijn.

De opleiding wordt door de Gemeente gesubsidieerd. Ook de fanfare draagt een gedeelte van de kosten.

Van de ouders wordt een eigen bijdrage van 200,– per jaar gevraagd. Dit is ongeveer 30% van de totale kosten.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

 

6    Docenten

Alle docenten hebben een conservatorium opleiding.

De opleiding, en dus ook de docenten, staan onder toezicht van

Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst (CKA).

De docenten die dit jaar les geven zijn:

 

Wim Hekking

Stalbergweg 83

5913 BK Venlo

Tel.: 077-3519657

wim.hekking@tip.nl

 

Roel van Helden

Hombergerweg 74

5973 PH Lottum

Tel.: 077-4631437 of 06-16417642

roelvanhelden@hotmail.com

 

Anusia Witte

Nieuwe Erf 1

5827 AX Vortum Mullem

Tel.: 06-41557461

anusiawitte@hotmail.com

 

7    Contactpersonen

De Stichting Hafabra staat los van de beide fanfares maar werkt er, vanzelfsprekend zeer nauw mee samen.

De bestuursleden komen uit beide dorpen en kunnen zo de belangen van alle leerlingen optimaal behartigen.

 

Het Bestuur:

Voorzitter:                                                    Secretariaat:

Jos Vousten                                                 Monique van Leendert

Genenberg 3                                                Ooijenseweg 14

5872 AL  Broekhuizen                               5871 CA Broekhuizenvorst

Tel.: 077-4631013 of 06-51493549         Tel.: 077-4632522

josvousten@home.nl                                  maakmuziekbijhafabra@gmail.com

 

Penningmeester:

Jan Thijssen

Op de Spekt 22

5871 BG Broekhuizenvorst

Tel.: 077-4632415

jam.thijssen@hccnet.nl

 

Cursuscoördinatie en ledenwerving:

Nandy Breukers-Keltjens           en         Marlie Jeucken-Vermazeren

Genenberg 6                                              Lottumseweg 10

5872 AL  Broekhuizen                             5872 AB Broekhuizen

Tel.: 077-4631467                                    Tel: 077-8515411

marc.nandy@gmail.com                        marlievermazeren@hotmail.com

Voor algemene vragen betreffende de fanfare kunt u ook terecht bij het secretariaat van het Fanfare-orkest:

 

Secretariaat Broekhuizen:

Hans Pijpers

Massenweg 4

5962 NE Melderslo (LB)

Tel.: 06-13086206

secretariaat@fanfarestnicolaas.nl

 

Secretariaat Broekhuizenvorst:

Melanie Buskes

secretariaat@fanfarebhv.nl

 

8    Instrumenten en onderhoud

Wanneer het instrument niet goed functioneert kunt u contact opnemen met:

Voor Broekhuizen:            Hans Heldens    tel.: 06-50923630

Voor Broekhuizenvorst:   Henk Cox            tel.: 077-4632477