Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
FANFARE ST. NICOLAAS, BROEKHUIZEN

Art. 1:
Behalve het in artikel 4 van de statuten genoemde, bestaat de vereniging uit: leerlingen. Dit zijn personen welke in opleiding zijn en nog niet in het korps zijn opgenomen.

Art. 2:
De leden zijn verplicht geregeld de repetities bij te wonen. Zijn zij daartoe om een of andere gegronde reden niet in staat, dan dient tijdige afmelding te geschieden bij de voorzitter of een van de werkende bestuursleden. Bij herhaaldelijk niet nakomen van deze verplichtingen kan artikel 6 van de statuten in werking treden.

Art. 3:
De leden zijn tijdens de repetities en uitvoeringen gehoorzaamheid verschuldigd aan de directeur, (bij diens afwezigheid aan de onderdirecteur), als ook aan het bestuur.

Art. 4:
Ieder lid dient de in zijn bezit zijnde goederen, welke de vereniging toebehoren, zorgvuldig te onderhouden. Bij verlies of beschadiging hiervan kan het betreffende lid hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Verlies of beschadiging dient direct te worden gemeld bij de voorzitter of een der bestuursleden.

Art. 5:
Een uittredend lid dient binnen ��n maand, eigendommen van de vereniging, die in zijn bezit zijn, bij het bestuur in te leveren. Instrumenten en muziekstukken dienen in goede staat te zijn en uniformen gereinigd.

Art. 6:
Ieder lid is verplicht mee te werken aan acties e.d. ten bate van de vereniging, volgens een door het bestuur bepaald rooster. Bij verhindering dient het lid zelf voor een gelijkwaardige vervanger te zorgen.

Art. 7:
Een uitgetreden lid kan, indien hij weer lid wenst te worden, op de gebruikelijke wijze als lid worden aangenomen.

Art. 8:
Tot lid van het bestuur kunnen worden gekozen, meerderjarige personen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen als volgt worden gesteld:
A) Door het bestuur. Deze kandidaatstelling moet zijn vermeld bij de agenda van de betreffende ledenvergadering.
B) Door de leden. Deze kandidaatstelling moet minstens 5 dagen voor de betreffende ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend en moet minstens 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden bevatten, alsmede de bereidverklaring van de kandidaat.

Art. 9:
Alle bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen volgt herstemming. Blijft de kwestie dan nog onopgelost, dan beslist de voorzitter.

Art. 10:
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Zij treedt in spoedgevallen en dagelijkse aangelegenheden namens het bestuur op.

Art. 11:
Niet-werkende bestuursleden zijn verplicht geregeld de repetities bij te wonen en bij uitvoeringen aanwezig te zijn.

Art. 12:
Bestuursleden, werkende leden en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Leerlingen zijn een bijdrage verschuldigd in de opleidingskosten.

Art. 13:
Goederen, welke de vereniging toebehoren, mogen alleen worden uitgeleend met toestemming of in opdracht van het bestuur.

Art. 14:
Een instrument mag alleen voor die doeleinden worden gebruikt, welke door het bestuur geoorloofd worden geacht.

Art. 15:
Een archivaris registreert de eigendommen van de vereniging en ziet hierop toe. Hij is tevens belast met de ordelijke rangschikking van het muziekarchief en het bijhouden van de registratielijsten van de muzieknummers.

Art. 16:
De muziekcommissie bestaat uit minimaal 3 werkende leden, waarvan minstens ��n bestuurslid en de directeur.

Art. 17:
Het bestuur regelt, eventueel in overleg met de directeur, de aankoop van instrumenten. Het bestuur oordeelt wanneer en door wie reparaties moeten worden verricht. De directeur regelt, eventueel in overleg met de muziekcommissie, de bezetting binnen het korps alsmede de verdeling van de instrumenten. De muziekcommissie regelt de keuze en de aankoop van muziekstukken.

Art. 18:
De secretaris notuleert de vergaderingen. Bij diens afwezigheid benoemt het bestuur een notulist. Aan het eind van het verenigingsjaar maakt de secretaris een uitvoerig jaarverslag, hetwelk hij aan de algemene vergadering voorleest.

Art. 19:
Een controlecommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is verplicht ��nmaal per jaar de administratie na te zien en de kas te controleren en brengt hiervan verslag uit aan de algemene vergadering. Deze commissie bestaat uit 3 leden, waarvan elk jaar het lid aftreedt dat drie jaar hierin zitting heeft gehad, waarna een nieuw commissielid wordt benoemd.

Art. 20:
De penningmeester geeft zo vaak als het bestuur of de controlecommissie dit wenst, inzage in de administratie en de geldmiddelen.

Art. 21:
Tot directeur kan door het bestuur voor onbepaalde tijd worden benoemd een persoon, welke voldoende muzikale aanleg en scholing heeft om de repetities en uitvoeringen te leiden en de opleiding van de leerlingen te verzorgen.

Art. 22:
De directeur leidt alle repetities en uitvoeringen en bepaalt de uit te voeren werken. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de onderdirecteur of lid, die hiervoor door de leden, op voorstel van het bestuur, is benoemd.

Art. 23:
De directeur ontvangt voor zijn werkzaamheden een door het bestuur vastgestelde vergoeding. Een vervanger, als bedoeld in Art. 22 h.r. kan slechts gehonoreerd worden, indien het bestuur hiervoor termen aanwezig acht.

Art. 24:
De opleiding van leerlingen, hetgeen tot de taak van de directeur behoort, kan, met goedvinden van het bestuur, gedelegeerd worden aan de onderdirecteur of een ander muzikaal onderlegd persoon of instelling, waarvan mag worden verwacht dat hij c.q. zij, tot een dergelijke opleiding in staat is.

Art. 25:
Minstens ��nmaal per jaar zal de vereniging een gratis zaal- of openluchtuitvoering verzorgen in Broekhuizen.

Art. 26:
Bij gelegenheden van nationale of kerkelijke feesten, en belangrijke plaatselijke gebeurtenissen, zal de vereniging muzikale medewerking verlenen.

Art. 27:
Aan bestuurs- en werkende leden zal bij huwelijk en viering van 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest een serenade worden gebracht, alsmede bij de viering van een 50-jarig huwelijksfeest van dorpsgenoten. Bij overlijden van een bestuurs- of werkend lid zal de vereniging zo voltallig mogelijk, muzikaal, acte de precents geven. Bij overlijden van een erelid zal een deputatie van de vereniging acte de precents geven. Indien mogelijk met Last Post.

Art. 28:
Aan een bestuurs- of werkend lid zal bij een erkend verenigingsjubileum een insigne en/of diploma worden uitgereikt.

Art. 29:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Art. 30:
Bovenstaande artikelen zijn als reglement van Fanfare St. Nicolaas te Broekhuizen, door de algemene ledenvergadering van 23 april 1982 aangenomen. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen alleen tot stand komen indien de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen hiertoe besluit. Op deze vergadering dient tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.